top of page
Právní upozornění

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Webovou stránku cirplc.com (dále jen „webová stránka“) je ve vlastnictví Club Ibérico de la Raza Perro Lobo Checoslovaco (dále jen „ CIRPLC “) se sídlem v Pontedeume, Calle Empedrado n 66 - 1, a DIČ G70586888


CIRPLC vás vítá a vyzývá vás, abyste si pečlivě přečetli Všeobecné podmínky používání této webové stránky (dále jen „Všeobecné podmínky použití“), které popisují podmínky, které budou platit pro vaši navigaci, v souladu s s ustanoveními platných španělských předpisů. Protože CIRPLC může tyto Podmínky použití v budoucnu pozměnit, doporučujeme vám je pravidelně navštěvovat, abyste byli řádně informováni o provedených změnách.

S úmyslem, aby používání webové stránky vyhovovalo kritériím transparentnosti, srozumitelnosti a jednoduchosti, CIRPLC informuje uživatele, že veškeré návrhy, dotazy nebo dotazy týkající se Všeobecných podmínek použití budou přijaty a vyřešeny kontaktováním CIRPLC telefonicky. 680506164 nebo na e-mailovou adresu: clubirplc@gmail.com

1. Objekt

CIRPLC poskytuje obsah a služby, které jsou k dispozici na webových stránkách, v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami použití a zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany údajů“). Přístup na tuto webovou stránku nebo její použití jakýmkoli způsobem jí dává status „Uživatel“ a znamená bezvýhradné přijetí každé z těchto Všeobecných podmínek použití a společnost CIRPLC si vyhrazuje právo kdykoli je upravit. V důsledku toho bude odpovědností všech uživatelů, pečlivého přečtení Všeobecných podmínek použití platných při každé příležitosti, kdy k těmto webovým stránkám přistupují, takže pokud nesouhlasí s žádným z těchto podmínek, Musíte se zdržet používání tohoto webu.


Rovněž jste upozorněni, že v některých případech mohou být stanoveny konkrétní podmínky pro používání konkrétního obsahu a / nebo služeb na webových stránkách, použití uvedeného obsahu nebo služeb bude znamenat souhlas s konkrétními podmínkami uvedenými na tomto webu.


2. Služby

CIRPLC poskytuje prostřednictvím Webu Uživatelům informace obecného zájmu o kynologické činnosti, a zejména informace a postupy specifické pro CIRPLC (dále jen „Služby“).


3. Ochrana osobních údajů a zpracování dat

Pokud je pro přístup k určitému obsahu nebo službám nutné poskytnout osobní údaje, uživatelé zaručí jejich pravdivost, přesnost, pravost a platnost. CIRPLC poskytne uvedeným datům odpovídající automatizované zpracování v závislosti na jeho povaze nebo účelu, za podmínek uvedených v části Zásady ochrany údajů.


4. Průmyslové a duševní vlastnictví

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý obsah zobrazený na Webu a zejména návrhy, texty, obrázky, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, značky nebo jakékoli jiné znaky, které mohou být průmyslově a / nebo průmyslově použity reklama podléhá právům duševního vlastnictví a všem obchodním značkám, obchodním názvům nebo rozlišovacím značkám, všem průmyslovým a duševním vlastníkům, obsahu a / nebo jakýmkoli jiným prvkům vloženým na stránku, které jsou výhradním vlastnictvím společnosti CIRPLC a nebo třetí strany, které mají výlučné právo používat je v ekonomickém provozu. Ze všech těchto důvodů se uživatel zavazuje, že nebude reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně komunikovat, transformovat nebo upravovat takový obsah, a tím udržovat CIRPLC bez jakéhokoli nároku vyplývajícího z porušení těchto povinností. V žádném případě neznamená přístup na web jakýkoli druh vzdání se, přenosu, licence nebo úplného nebo částečného převodu uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto všeobecné podmínky užívání webu neudělují uživatelům žádná jiná práva na užívání, změnu, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejnou komunikaci webové stránky a / nebo jejího obsahu, kromě těch, která jsou zde výslovně uvedena. Jakékoli jiné použití nebo využití jakýchkoli práv bude podléhat předchozímu a výslovnému povolení výslovně za tímto účelem uděleným společností CIRPLC nebo vlastníkovi dotčených práv třetí stranou.

Obsah, texty, fotografie, návrhy, loga, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně jakákoli duševní tvorba existující na tomto webu, jakož i samotný web jako celek, jako multimediální umělecké dílo, jsou chráněny jako práva. autorská práva podle právních předpisů o duševním vlastnictví. CIRPLC je vlastníkem prvků, které tvoří grafický design Webu, nabídek, navigačních tlačítek, HTML kódu, textů, obrázků, textur, grafiky a jakéhokoli dalšího obsahu Webu, nebo v každém případě má odpovídající oprávnění pro použití uvedených prvků. Obsah poskytovaný na webových stránkách nesmí být reprodukován vcelku ani zčásti, nesmí být přenášen ani zaznamenáván žádným systémem pro vyhledávání informací, v jakékoli formě ani na jakémkoli médiu, ledaže by předchozí souhlas získal písemné, od výše uvedené entity.

Je rovněž zakázáno mazat, obcházet se a / nebo manipulovat s „autorskými právy“, jakož i zařízeními technické ochrany nebo jakýmkoli informačním mechanismem, který může obsah obsahovat. Uživatel tohoto webu souhlasí s tím, že bude respektovat stanovená práva a vyhnout se jakémukoli jednání, které by jim mohlo ublížit. CIRPLC si v každém případě vyhrazuje výkon všech právních prostředků nebo akcí, které s ním odpovídají, na obranu svých legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví.


5. Povinnosti a odpovědnosti uživatele webových stránek

Uživatel souhlasí s tím, že:

a) řádně a zákonně využívat web, jakož i obsah a služby, v souladu s:
na. vždy platné právní předpisy.
b. Všeobecné podmínky používání webové stránky.
C. obecně přijímaná morálka a dobrý zvyk a veřejný pořádek.

b) Poskytněte všechny technické prostředky a požadavky, které jsou vyžadovány pro přístup k webové stránce.

c) Poskytovat pravdivé informace vyplněním formulářů obsažených na Webu s jejich osobními údaji a neustále je aktualizovat tak, aby vždy reagovaly na skutečnou situaci Uživatele. Uživatel bude výhradně odpovědný za nepravdivá nebo nepřesná prohlášení a za škody způsobené CIRPLC nebo třetím stranám poskytnutými informacemi.

Bez ohledu na ustanovení předchozí části se musí Uživatel rovněž zdržet:

a) neoprávněným nebo podvodným používáním Webové stránky a / nebo obsahu k nezákonným účelům nebo účinkům, které jsou v těchto Všeobecných podmínkách použití zakázány, poškozují práva a zájmy třetích stran nebo mohou jakýmkoli způsobem poškodit, zakázat, přetížit, zhoršovat nebo bránit normálnímu používání služeb nebo dokumentů, souborů a veškerého obsahu uloženého v jakémkoli počítači.

b) Přístup nebo pokus o přístup ke zdrojům nebo omezeným oblastem Webu, aniž by byly splněny podmínky pro takový přístup.

c) Způsobit poškození fyzických nebo logických systémů Webu, jeho dodavatelů nebo třetích stran.

d) Zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jiných fyzických nebo logických systémů, které pravděpodobně způsobí poškození fyzických nebo logických systémů CIRPLC, jeho dodavatelů nebo třetích stran.

e) Pokuste se získat přístup, používat a / nebo manipulovat s daty CIRPLC, poskytovatelů třetích stran a dalších uživatelů.

f) Reprodukovat nebo kopírovat, distribuovat, umožňovat přístup veřejnosti prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, transformovat nebo upravovat obsah, pokud nemáte povolení vlastníka příslušných práv nebo pokud to není povoleno zákonem.

g) Smazat, skrýt nebo manipulovat poznámky o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalších údajích identifikujících práva CIRPLC nebo třetích osob začleněných do obsahu, jakož i zařízení technické ochrany nebo jakékoli informační mechanismy, které mohou být vloženy do obsah.

h) Získat a pokusit se získat obsah pomocí jiných prostředků nebo postupů než těch, které byly v závislosti na případu zpřístupněny k tomuto účelu nebo byly výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně , které se běžně používají na internetu, protože nepředstavují riziko poškození nebo zbytečnosti webových stránek a / nebo obsahu.

i) Uživatel se zavazuje zejména, a to pouze pro orientační a nevyčerpávající účely, nepřenášet, šířit nebo zpřístupňovat třetím stranám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, výkresy, zvukové a / nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu, který:

na. V žádném případě je to v rozporu, porušuje nebo porušuje základní práva a veřejné svobody uznávané ústavně, v mezinárodních smlouvách a ve zbytku stávajících právních předpisů.
b. Vyvolávat, podněcovat nebo propagovat trestní, pociťovací, pomlouvačné, násilné nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou, obecně přijímané žaloby v oblasti cel a veřejného pořádku.
C. Vyvolávat, podněcovat nebo podporovat diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky založené na pohlaví, rase, náboženství, víře, věku nebo stavu.
d. Začlenit, zpřístupnit nebo umožnit přístup k produktům, prvkům, zprávám nebo službám, které jsou trestné, násilné, útočné, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně uznávaným dobrým zvykem nebo veřejným pořádkem .
a. Vyvolávat nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu.
F. Vyvolávat nebo podněcovat k účasti na nebezpečných, riskantních nebo škodlivých praktikách pro zdraví a psychickou rovnováhu.
G. Je chráněn právními předpisy o duševní nebo průmyslové ochraně patřících RSCE nebo třetím stranám, aniž by bylo povoleno zamýšlené použití.
h. Buďte v rozporu se ctí, osobním a rodinným soukromí nebo s image lidí.
i. Vytvořte jakýkoli druh reklamy.
j. Zahrňte jakýkoli typ viru nebo programu, který brání normálnímu fungování webové stránky.

Pokud je pro přístup k některým službám a / nebo obsahu webových stránek poskytnuto heslo, souhlasíte s jejich pečlivým používáním a za všech okolností. V důsledku toho bude odpovědný za její řádnou úschovu a důvěrnost, zavazuje se jej nepřevyslat na třetí strany, dočasně ani trvale, ani umožnit přístup k výše uvedeným službám a / nebo obsahu cizím osobám. Stejně tak je povinen oznámit CIRPLC každou skutečnost, která může zahrnovat nesprávné použití jeho hesla, jako je například jeho krádež, ztráta nebo neoprávněný přístup, aby bylo možné pokračovat s jeho okamžitým zrušením. V důsledku toho, dokud nebude učiněno předchozí oznámení, bude CIRPLC osvobozena od jakékoli odpovědnosti, která může vyplývat z nesprávného použití vašeho hesla, přičemž je vaší odpovědností za jakékoli nezákonné použití obsahu a / nebo služeb webové stránky jakoukoli nezákonnou třetí stranou.

Pokud z nedbalosti nebo úmyslně neplní některou z povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách použití, odpovídá za veškeré škody a ztráty, které mohou z uvedeného porušení pro CIRPLC vzniknout.


6. Odpovědnosti

CIRPLC nezaručuje trvalý přístup ani správné zobrazení, stahování nebo užitečnost prvků a informací obsažených na stránkách www.cirplc.com , které mohou být narušeny , bráněny nebo přerušeny faktory nebo okolnostmi, které jsou mimo jeho kontrolu.

CIRPLC neodpovídá za rozhodnutí, která by mohla být přijata v důsledku přístupu k nabízenému obsahu nebo informacím.

CIRPLC může přerušit službu nebo okamžitě vyřešit vztah s uživatelem, pokud zjistí, že použití jeho webových stránek nebo jakékoli ze služeb nabízených na tomto serveru je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami použití. odpovědný za škody, ztráty, nároky nebo výdaje spojené s používáním této webové stránky. Odpovídá pouze za to, že co nejdříve odstraní obsah, který může takové škody způsobit, pokud bude ohlášen. Zejména nebude odpovědný za škody, které by mohly být mimo jiné způsobeny:

a) Poruchy, přerušení, poruchy, opomenutí, telefonní poruchy, zpoždění, blokování nebo odpojení při provozu elektronického systému, způsobené nedostatky, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo jakoukoli jinou příčinou mimo kontrolu CIRPLC .

b) nelegitimní narušení pomocí škodlivých programů jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jiné.

c) nepřiměřené nebo nevhodné zneužití webové stránky.

d) chyby zabezpečení nebo navigace způsobené nefunkčností prohlížeče nebo jeho zastaralými verzemi. Administrátoři www.cirplc.com si vyhrazují právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace přítomné na webových stránkách.

CIRPLC vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny zneužitím služeb volně dostupných a používaných uživateli webových stránek. CIRPLC je rovněž osvobozena od jakékoli odpovědnosti za obsah a informace, které mohou být získány na základě formulářů pro shromažďování údajů, což je stejné pouze pro poskytování konzultačních a pochybných služeb. Na druhou stranu, v případě způsobení škody za nedovolené nebo nesprávné použití uvedených služeb může být uživatel CIRPLC požádán o náhradu způsobené škody nebo ztráty.

Budete bránit, odškodňovat a chránit CIRPLC před škodami vyplývajícími z nároků, akcí nebo požadavků třetích stran v důsledku vašeho přístupu nebo použití této webové stránky. Souhlasíte také s tím, že odškodníte CIRPLC za škody způsobené vámi používanými „roboty“, „pavouky“, „prolézacími moduly“ nebo podobnými nástroji používanými za účelem shromažďování nebo extrahování dat nebo o jakékoli jiné akci z vaší strany, která by nepřiměřeně zatěžovala provoz webových stránek.


7. Hypertextové odkazy

Uživatel souhlasí s tím, že nebude žádným způsobem reprodukovat, a to ani prostřednictvím hypertextového odkazu nebo hypertextového odkazu, web CIRPLC, ani žádný z jeho obsahu, pokud není výslovně písemně povoleno společností CIRPLC.

Web CIRPLC zahrnuje odkazy na jiné webové stránky spravované třetími stranami, aby se uživateli usnadnil přístup k informacím od spolupracujících a / nebo sponzorujících společností. V souladu s tím CIRPLC nenese odpovědnost za obsah uvedených webových stránek, ani není v pozici ručitele nebo nabízející strany za služby a / nebo informace, které mohou být nabízeny třetím stranám prostřednictvím odkazů třetích stran. .

Uživateli je uděleno omezené, odvolací a nevýlučné právo vytvářet odkazy na hlavní stránku Webu výhradně pro soukromé a nekomerční použití. Webové stránky, které obsahují odkaz na naši webovou stránku (i), nemusí znamenat, že společnost CIRPLC doporučuje tento web nebo jeho služby nebo produkty; ii) nesmějí falšovat svůj vztah s CIRPLC ani prohlašovat, že CIRPLC povolil takový odkaz, nebo že zahrnují ochranné známky, jména, obchodní jména, loga nebo jiná rozlišovací označení CIRPLC; iii) nesmí zahrnovat obsah, který lze považovat za nevhodný, obscénní, urážlivý, kontroverzní, který podněcuje násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo náboženství, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo nezákonné; (iv) nesmí odkazovat na žádnou jinou stránku Webu než na hlavní stránku; (v) musíte odkazovat na vlastní adresu webové stránky, aniž byste umožnili webové stránce, která vytváří odkaz, reprodukovat web jako součást svého webu nebo v rámci jednoho z jeho „rámců“ nebo vytvořit „prohlížeč“ na kterémkoli z stránky Webu. CIRPLC může kdykoli požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na webovou stránku, po kterém musí okamžitě odstranit. CIRPLC nemůže ovládat informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými webovými stránkami, které zavedly odkazy na webovou stránku.

V důsledku toho společnost CIRPLC nepřebírá žádnou odpovědnost za žádný aspekt související s těmito webovými stránkami.


8. Ochrana dat

Aby mohli uživatelé některé ze služeb používat, musí dříve poskytnout určité osobní údaje. Za tímto účelem bude CIRPLC automaticky zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů a vývoji RD 1720/2007. Za tímto účelem má Uživatel přístup k zásadám, které se dodržují při nakládání s osobními údaji, jakož i ke stanovení dříve stanovených účelů, jak je stanoveno v podmínkách definovaných v Zásadách ochrany osobních údajů [LINK] uvedených na webových stránkách.


9. Soubory cookie

CIRPLC si vyhrazuje právo používat technologii „cookie“ na webu, aby vás rozpoznala jako častého uživatele a přizpůsobila použití webu tím, že si předem zvolí jazyk nebo více požadovaného či konkrétního obsahu. „Soubory cookie“, které používá web nebo třetí strana jednající jeho jménem, ​​jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem a samy o sobě neposkytují jeho osobní údaje.

Cookies jsou soubory odeslané do prohlížeče přes webový server, které zaznamenávají navigaci uživatele na webové stránce, pokud uživatel povolí jejich příjem. Na druhé straně můžete smazat „soubory cookie“, pro které byste se měli seznámit s pokyny pro používání vašeho prohlížeče.

Díky souborům cookie je možné, že CIRPLC rozpozná prohlížeč počítače, který uživatel používá, aby poskytoval obsah a nabízel uživatelům možnosti procházení nebo reklamy demografickým profilům uživatelů a měřil návštěvy a parametry provozu, řídí průběh a počet záznamů.


10. Trvání a ukončení

Poskytování služeb této webové stránky a dalších služeb má v zásadě dobu neurčitou. CIRPLC však může ukončit nebo pozastavit jakoukoli z portálových služeb. Pokud je to možné, CIRPLC oznámí ukončení nebo pozastavení poskytování určené služby.


11. Prohlášení a záruky

Obecně platí, že obsah a služby nabízené na webových stránkách slouží pouze pro informační účely. CIRPLC proto při jejich poskytování neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ve vztahu k obsahu a službám nabízeným na webových stránkách, mimo jiné včetně záruk legality, spolehlivosti, užitečnosti, pravdivosti, přesnosti nebo obchodovatelnosti, s výjimkou rozsah, v jakém nemohou být taková prohlášení a záruky ze zákona vyloučeny.


12. Vyšší moc

CIRPLC nebude vůbec odpovědný v případě nemožnosti poskytovat služby, pokud je to kvůli dlouhodobému přerušení dodávek elektřiny, telekomunikačních linek, sociálních konfliktů, stávek, vzpoury, výbuchů, povodní, jednání a opomenutí vlády a obecně všechny případy vyšší moci nebo náhodné události.


13. Řešení sporů. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto všeobecné podmínky používání a používání webové stránky se budou řídit španělskými právními předpisy. Veškerá diskuse bude vyřešena u madridských soudů.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití je nevynutitelné nebo neplatné na základě platných právních předpisů nebo v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí, nebude taková nevynutitelnost nebo neplatnost učinit tyto Všeobecné podmínky použití nevynutitelnými nebo null jako celek. V takových případech bude CIRPLC přistupovat k úpravě nebo nahrazení uvedeného ustanovení jiným, které je platné a vymahatelné a které, pokud je to možné, dosáhne cíle a požadavku vyjádřeného v původním ustanovení.

bottom of page